بیوتین

نام ژنریک: بیوتین 5 میلی گرم در میلی لیتر

شکل دارویی: آمپول

Raaya Pharma Innovations
biotin